Reklamacje i zwroty - Sex Shop Twoja Fantazja
piksel Reklamacje i zwroty
Wyciąg z naszego regulaminu.
§ 6 Reklamacje i gwarancje
  1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
  2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
  5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
  6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
    W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
  b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
  7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 7 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży
  1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składające się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez:
  a) bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie;
  b) samodzielnie anulując zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta (dotyczy Klientów zarejestrowanych).
  2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączony jest przez Sprzedawcę do dokumentacji dostarczonej wraz z Towarem.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
  a) bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 10 - 19 lub w sobotę w godz. 10 - 15 lub
  b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
  4. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  5. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.
§ 8 Zwrot należności
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
  a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;
  c) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.
  2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  c) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych ecard.pl, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
  d) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Paypal, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
  e) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §8 ust. 2 lit. b, §8 ust. 2 lit. c oraz w §8 ust. 2 lit. d powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy, zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl